Dojo stamboom

Gichin Funakoshi

grondlegger Shotokan Karate

Taji Kase

9e dan Shotokan

Tom Wessels

7e dan K.B.N.

Rob Jacobs

4e dan K.B.N.

Comments are closed.