Meikyo

27 november 2008

Meikyo


Terug naar Shotokan Kata

Meikyo (Retro)


Terug naar Shotokan Kata